verkocht

Uhlweg 42

HEERENVEEN
Koopsom
€ 119.000,- k.k.
Type
Bouwgrond
Oppervlakte
381 m²

Interesse in deze woning?

Klaverbladmakelaars

0512-522894

Wilt u weten of u deze woning kunt betalen?
Kan ik deze woning kopen?

Benieuwd naar de huidige hypotheekrentes?
Bekijk actuele hypotheek rente

Download gratis het DuurzaamheidsprofielWoningwaarde rapport

Omschrijving

Prachtige kavel met mogelijkheden.

Privé wonen of zakelijk, maar ook zakelijke en privé is mogelijke.

Lees hieronder de mogelijkheden die de gemeente aangeeft.

Houd er rekening mee dat de overdrachtsbelasting 8 % zal zijn.


* Er is een schone grond verklaring.

* De tekeningen die u ziet is al eens aangevraagd maar de eigenaar toen wou naar het buitenland en heeft de kavel verkocht aan de huidige verkoper. Deze tekeningen zijn toen ook goedgekeurd door de gemeente.


WONEN-3

U zult zelf bouwaanvragen en vergunningen moeten regelen.

Wij verkopen voor opdrachtgever enkel een stuk grond met mogelijkheden.

Er staan nog opstallen op, te weten een houten garage.

Artikel 22: Wonen-3
22.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen-3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.woonhuizen al dan niet in combinatie met een ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
b.bijbehorende bouwwerken;
met daaraan ondergeschikt:
c.wegen en paden;
d.water;
met de daarbij behorende:
e.tuinen, erven en terreinen;
f.overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde.
22.2 Bouwregels
22.2.1 Voor het bouwen van de in lid 22.1 onder a genoemde woonhuizen gelden de volgende regels:
a.als hoofdgebouw worden uitsluitend woonhuizen gebouwd;
b.hoofdgebouwen worden in een bouwvlak gebouwd;
c.per bouwvlak wordt ten hoogste één dan wel het ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" aangegeven aantal wooneenheden gebouwd;
d.de horizontale diepte bedraagt ten hoogste 12 m, dan wel, de bestaande diepte indien deze meer bedraagt;
e.de goothoogte bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte(m)' aangegeven goothoogte, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
f.in afwijking van het bepaalde onder sub e, bedraagt de goothoogte op gronden ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-bouwaccent' ten hoogste 9 m;
g.de dakhelling bedraagt ten minste 30° dan wel de bestaande dakhelling(en) indien deze minder bedraagt (bedragen);
h.de dakhelling bedraagt ten hoogste 60° dan wel de bestaande dakhelling(en) indien deze meer bedraagt (bedragen);
22.2.2 Voor het bouwen van de in lid 22.1, sub b, genoemde bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a.bijbehorende bouwwerken worden ten minste 1 meter achter de voorgevel of het verlengde daarvan, gebouwd;
b.de afstand ten opzichte van de zijwaartse perceelsgrens indien en voorzover deze grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, bedraagt ten minste 1 m;
c.de gezamenlijke oppervlakte per hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 50 m²;
d.in afwijking van het bepaalde in onder c bedraagt de gezamenlijke oppervlakte bij vrijstaande woonhuizen, woonhuizen van het type twee-onder-een-kap of woonhuizen op de hoek van rij aaneengebouwde woonhuizen, ten hoogste 100m²;
e.de goothoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
f.de dakhelling bedraagt ten hoogste 60°;
22.2.3 Voor het bouwen van de in lid 22.1, sub f, genoemde overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
a.de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m;
b.in afwijking van het bepaalde in onder a bedraagt de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 2 m;
c.de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5 m.
22.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van:
-een goede woonsituatie;
-de sociale veiligheid;
-de milieusituatie;
-de verkeersveiligheid;
-en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van bouwwerken.
22.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan, bij een omgevingsvergunning afwijken van:
-het bepaalde in lid 22.2.2 sub c of sub d, en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken wordt vergroot tot 150 m² mits:
1.het hoofdgebouw een beschermd Rijksmonument dan wel een gemeentelijk monument betreft;
2.vergroting van het hoofdgebouw niet kan worden toegestaan;
3.geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
-het straat- en bebouwingsbeeld;
-de woonsituatie;
-de cultuurhistorische waarde(n) van het hoofdgebouw.
22.5 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:
a.het gebruik van gronden en bouwwerken voor:
1.detailhandel, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
2.horeca;
3.een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit indien de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel met een maximum van 50 m²
b.het gebruiken van een bouwperceel voor meer dan één wooneenheid.
22.6 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan, bij een omgevingsvergunning afwijken van:
-het bepaalde in lid 22.5, sub a, onder 2, en toestaan dat een wooneenheid wordt gebruikt voor recreatieve bewoning in het kader van logiesverstrekking, mits:
1.de gezamenlijke oppervlakte van de ruimten die hiervoor worden gebruikt niet meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de wooneenheid (met bijbehorende bouwwerken) met een maximum van 50 m²;
2.geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
-de woonsituatie;
-de milieusituatie.


Meek it possible

Kenmerken

Overdracht

Koopsom
€ 119.000,- k.k.
Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Type
Bouwgrond

Bouwgrond

Oppervlakte
381 m²
Perceelopp.
381 m²

Foto's

Uhlweg 42
Uhlweg 42
Uhlweg 42
Uhlweg 42
Uhlweg 42
Uhlweg 42
Uhlweg 42
Uhlweg 42
Uhlweg 42
Uhlweg 42

Kaart

Neem contact met ons op

Bekijk de actuele rentetarieven en de maandlasten voor deze woning

Een hypotheekadviseur vinden?

Klik hier
Nationale woningbond
Weten wat je gaat betalen per maand?
Bereken hier de maandlasten van je hypotheek
Bereken de maandlasten